top of page

Obchodní podmínky

1. DEFINICE A INTERPRETACE

1.1. Definice

Níže uvedené pojmy budou mít v těchto VOP následující význam:

Cena

znamená kupní cenu Produktu;

Kupující

znamená osobu, která uzavřela s Provozovatelem v souladu s čl. 3.1 Smlouvu;

Náklady

znamená náklady spojené s balením a dodáním Produktu Kupujícímu;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Obchod

má význam uvedený v čl. 2.2.;

Objednávka

má význam uvedený v čl. 3.1.;

Oznámení

má význam uvedený v čl. 4.6.;

Podnikatel

znamená osobu, která při uzavírání Smlouvy, pokud její předmět souvisí s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností této osoby, a při jiném jednání s Provozovatelem, vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě osobu, která tak činí jménem nebo na účet takové osoby;

Potvrzení

má význam uvedený v čl. 3.1.;

Pracovní den

znamená takový den, který nepřipadá na sobotu ani neděli a není ani uznaným státním svátkem v České republice;

Produkt

má význam uvedený v čl. 2.2.;

Provozovatel

znamená osobu uvedenou v čl. 2.1.;

Provozovna

má význam uvedený v čl. 3.5.b);

Smlouva

má význam uvedený v čl. 2.3.;

Smluvní strana

znamená v závislosti na kontextu osobu Provozovatele, Spotřebitele či Podnikatele;

Spotřebitel

znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Provozovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

VOP

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Zájemce

znamená Spotřebitele či Podnikatele, kteří mají zájem uzavřít Smlouvu;

Zákon o ochraně spotřebitele

znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

Zákon o ochraně osobních údajů

znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění;

1.2. Interpretace

a) Názvy článků a odstavců těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nijak nevymezují, nemění ani neovlivňují obsah nebo výklad těchto VOP;

b) Odkazy na články, odstavce nebo přílohy objevující se v textu těchto VOP jsou odkazy na články, odstavce nebo přílohy těchto VOP, není-li uvedeno něco jiného;

c) V závislosti na kontextu, definice obsažené v čl. 1.1., a také jakékoliv další výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský, a naopak;

d) Definice uvedené v odstavci 1.1. se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

e) Je-li v těchto VOP vymezena jakákoli lhůta slovy „bez zbytečného odkladu“, „bez prodlení“ nebo jiným podobným způsobem, má se za to, že jde o lhůtu odpovídající nejkratšímu času, který by pečlivá osoba potřebovala při vynaložení veškerého úsilí k provedení příslušného úkonu či dosažení příslušného cíle.

f) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující Pracovní den.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Provozovatel

Majitelem a provozovatelem Obchodu je společnost SILVINI s.r.o., se sídlem U Louže 380, Zdiby, PSČ 250 66, IČ 28933869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 154066 (dále jen „Provozovatel“).

2.2. Obchod

Internetový obchod umístěný na internetové adrese www.silvini.cz (dále jen „Obchod“) zahrnuje elektronický objednávkový systém, jehož prostřednictvím je možné objednat produkty Provozovatele a jejich varianty blíže specifikované na webových stránkách Obchodu (dále jen „Produkty“).

2.3. VOP

Tyto VOP upravují právní vztahy a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem na jedné straně a Spotřebitelem či Podnikatelem na straně druhé za účelem zakoupení Produktů (dále jen „Smlouva“). Tyto VOP dále upravují postup pro uzavření Smlouvy a jsou závazné také pro osoby, které provedou registraci na webových stránkách Obchodu.

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP. Jestliže Smlouvy uzavřené s Podnikateli obsahují nebo odkazují na samostatné VOP Provozovatele odlišné od těchto VOP, použijí se přednostně tyto samostatné VOP.

Provozovatel si vyhrazuje právo VOP dále měnit a doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Součástí Smlouvy vždy budou VOP uveřejněné na internetových stránkách Obchodu v okamžiku odeslání Objednávky.

2.4. Právní předpisy

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

3. Smlouva

3.1. Uzavření Smlouvy

Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje zakoupený Produkt dodat Kupujícímu a Kupující se zavazuje zakoupený Produkt převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu, to vše v souladu se zněním těchto VOP.

Smlouva je uzavřena na základě objednávky Produktu provedené Zájemcem prostřednictvím Obchodu (dále jen „Objednávka“) a potvrzení této Objednávky ze strany Provozovatele na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Objednávce (dále jen „Potvrzení“) nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení Objednávky. V případě, že Potvrzení nebude ve výše uvedené lhůtě doručeno Zájemci, Smlouva nebyla uzavřena. Nad rámec výše uvedeného Provozovatel potvrdí neprodleně na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Objednávce samotné doručení Objednávky Provozovateli. Za účelem vyloučení pochybností Provozovatel výslovně stanoví, že potvrzení doručení Objednávky není Potvrzením a nedochází na jeho základě k uzavření Smlouvy.

Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Za účelem vyloučení pochybností Provozovatel výslovně stanoví, že veškeré nabídky prodeje Produktů umístěné ve webovém rozhraní Obchodu jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, resp. odeslat Potvrzení, ohledně požadovaného Produktu. Smlouva, tj. Objednávka a Potvrzení, je Provozovatelem archivována a na základě žádosti Kupujícího je možné ji Kupujícímu poskytnout opětovným zasláním na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3.2. Objednávka a Potvrzení

Objednávku je možné provést prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména fakturační údaje Zájemce, adresu elektronické pošty a telefonní číslo Zájemce, specifikaci objednávaných Produktů, dále údaj o požadovaném způsobu úhrady Ceny a Nákladů, způsobu dodání a místě doručení objednávaného Produktu, případném uplatnění slevového kódu a také informaci o výši Nákladů.

Až do okamžiku odeslání Potvrzení je Zájemce oprávněn veškeré údaje uvedené v Objednávce s využitím elektronické adresy nebo telefonního čísla Zájemce uvedených v Objednávce, případně jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Zájemce, měnit, případně vzít Objednávku zpět, a to zasláním požadavku změny/zpětvzetí Objednávky na adresu elektronické pošty Provozovatele v kontaktních údajích uvedených na internetových stránkách Obchodu.

3.3. Výše Ceny a Nákladů

Webové rozhraní Obchodu obsahuje aktuální Ceny Produktů. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a Ceny tak jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Informace o jednotlivých Produktech a Cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webových stránkách Obchodu. Z hlediska Smlouvy je rozhodující Cena aktuální v okamžiku odeslání Objednávky.

Webové rozhraní Obchodu obsahuje také informace o Nákladech, jejichž výše je Provozovatelem stanovena s ohledem na sazebníky poplatků příslušných doručovacích společností. Výše Nákladů uvedená ve webovém rozhraní Obchodu se vztahuje pouze na případy, kdy jsou Produkty doručovány v rámci území České republiky. V ostatních případech bude výše Nákladů stanovena Provozovatelem individuálně v návaznosti na sazebníky příslušných doručovacích společností pro doručování do zahraničí.

V případě, že cena zakoupených Produktů v rámci jedné Smlouvy překročí částku 2.000,- Kč včetně DPH, a tyto Produkty budou doručovány na území České republiky, nebudou ze strany Provozovatele účtovány Náklady.

3.4. Slevové kupóny a poukázky

V případě, že Zájemce je držitelem platného slevového kupónu z dárkového certifikátu vydaného Provozovatelem, a v rámci Objednávky uplatní slevový kód, bude Cena odpovídajícím způsobem snížena.

Slevy se poskytují z konečné maloobchodní ceny před slevou. Slevový kupón nelze uplatnit na již zlevněné Produkty. Slevy lze uplatnit pouze na Produkty Provozovatele značky SILVINI.

Slevový kupón může zájemce uplatnit zadáním slevového kódu do příslušného pole při dokončování Objednávky. V případě platnosti slevového kupónu je po zadání příslušného slevového kódu Zájemce informován o jeho akceptaci a od Ceny je odečtena částka odpovídající slevě vyplývající ze slevového kupónu.

Uplatnění slevových kupónů může být Provozovatelem omezeno nebo podmíněno, např. datem platnosti dárkového certifikátu nebo minimální výší Ceny objednaných Produktů. Datum platnosti je uvedeno na dárkovém certifikátu.

Zájemce nemůže uplatnit v rámci jedné Objednávky více slevových kupónů, jejichž využití je podmíněno minimální částkou objednávky (např. sleva 200,- Kč při nákupu nad 1.000,- Kč lze uplatnit jen jednou při jednom nákupu nad 1.000,- Kč).

3.5. Způsob dodání a úhrady Produktů

Kupující je oprávněn si v rámci Objednávky zvolit

a) zda budou Cena a Náklady uhrazeny v hotovosti, převodem na účet Provozovatele, či prostřednictvím platební brány GoPay účtu;

b) zda mají být zakoupené Produkty Provozovatelem doručeny do místa určeného Zájemcem, nebo zda mají být připraveny k vyzvednutí v provozovně Provozovatele na adrese Pražská 239, 250 66 Zdiby (dále jen „Provozovna“).

Cena je splatná:

a) při převzetí Produktu k rukám doručovatele Produktu, pokud byly zakoupené Produkty na základě požadavku Kupujícího zaslány tzv. na dobírku;

b) při převzetí Produktu k rukám Provozovatele, pokud byly zakoupené Produkty na základě požadavku Kupujícího připraveny k vyzvednutí v provozovně Provozovatele;

c) v ostatních případech do tří (3) dnů ode dne uzavření Smlouvy na účet Provozovatele uvedený v Potvrzení,

Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také Náklady. Jestliže Zájemce v rámci Objednávky zvolí platbu převodem na účet Provozovatele nebo kartou, je oprávněn uhradit Cenu a Náklady převodem na účet uvedený v závěrečné rekapitulaci Objednávky, případně prostřednictvím GoPay účtu, již v okamžiku odeslání Objednávky. V případě neuzavření Smlouvy ve lhůtě stanovené pro doručení Potvrzení bude taková platba Zájemci Provozovatelem bez zbytečného odkladu vrácena.

Zakoupené Produkty budou Provozovatelem v návaznosti na volbu způsobu doručení uvedenou v Objednávce bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a v případech podle tohoto čl. 3.5. písm. c) výše také po připsání Ceny a Nákladů na účet Provozovatele,

a) odeslány na adresu určenou v Objednávce společně s příslušným daňovým dokladem;

b) připraveny k vyzvednutí v Provozovně, tuto skutečnost Provozovatel Kupujícímu oznámí prostřednictvím adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla Zájemce uvedených v Objednávce.

Součástí dodávky je vždy daňový doklad – faktura, která obsahuje celkovou výši Ceny a Nákladů, a také údaj o jejich splatnosti.

3.6. Odstoupení od Smlouvy

Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Odstoupení od Smlouvy z důvodů odpovědnosti za vady Produktu upravují tyto VOP v čl. 4.4 a 4.5.

Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ohledně Produktů, které nebyly před jejich dodáním upraveny podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, do čtrnácti (14) dnů od dodání těchto Produktů.

Odstoupit od Smlouvy lze s využitím elektronické adresy Spotřebitele uvedené v Objednávce, nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Spotřebitele, doručením odstoupení na adresu v kontaktních údajích Provozovatele uvedených na internetových stránkách Obchodu, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce. Při odstoupení od Smlouvy postupem uvedeným v předchozím odstavci lze využít také formulář pro odstoupení od Smlouvy umístěný na adrese: https://www.silvini.cz/img/cms/formular_odstoupeni_od _smlouvy.pdf

Provozovatel potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Provozovateli. Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Provozovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Spotřebitel je v případě odstoupení od Smlouvy povinen Provozovateli navrátit zakoupené Produkty, na které se odstoupení od Smlouvy vztahuje, a Provozovatel je povinen vrátit Spotřebiteli Cenu těchto Produktů včetně Nákladů odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Produktů nabízeného Provozovatelem v době uzavření Smlouvy, to vše nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení Provozovateli. Provozovatel není povinen vrátit Spotřebiteli tyto prostředky dříve, než mu budou doručeny příslušné Produkty nebo Spotřebitel prokáže jejich odeslání Provozovateli. Spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy nese náklady spojené s navrácením Produktů Provozovateli. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že v případě, že Kupující uplatnil při zakoupení Produktů slevový kupón, Provozovatel vrací Cenu sníženou o slevu odpovídající uplatněnému slevovému kupónu. V případě, že Kupující vrátí Provozovateli Produkt/y a Objednávka, při které Kupující uplatnil slevový kupón, nebude po vrácení Produktu splňovat podmínky pro poskytnutí slevy, bude Cena Produktu vrácená Kupujícímu snížena o poskytnutou slevu (např. Při nákupu 2 Produktů za 600,- Kč za ks bude uplatněn nárok na slevu ve výši 200,- Kč za celkovou cenu nákupu nad 1.000,- Kč. Při vrácení 1 ks Produktu Provozovatel uhradí Kupujícímu pouze částku 400,- Kč, nikoliv 600 Kč, vzhledem k tomu, že uplatnění slevy ve výši 200,- Kč bylo podmíněno nákupem nad 1.000,- Kč.) Po uplynutí lhůt pro odstoupení od Smlouvy uvedených výše je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo upravených těmito VOP.

3.7 Archivace Smlouvy

Smlouva je Provozovatelem archivována po dobu pěti (5) let a Provozovatel je povinen Smlouvu na žádost Spotřebitele bez zbytečného odkladu Spotřebiteli zpřístupnit.

3.8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Reklamační řád

4.1. Odpovědnost Provozovatele za vady Produktů

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré Produkty zakoupené Kupujícím na základě Smlouvy. Provozovatel odpovídá Kupujícímu za to, že zakoupený Produkt je Kupujícímu doručen v objednaném množství, a v době doručení má jakost, provedení, a další vlastnosti specifikované na webových stránkách Obchodu, vyhovuje ostatním požadavkům právních předpisů, a je ho možné použít v souladu s účelem Smlouvy a není-li ve Smlouvě účel uveden, použít způsobem obvyklým.

Jestliže Produkt nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu Produktu se považuje i dodání jiných než objednaných Produktů nebo vady v dokladech nutných pro užívání Produktu. Plyne-li z prohlášení Provozovatele, nebo z příslušného dodacího listu, že Provozovatel dodal menší než objednané množství Produktů, nevztahuje se na tyto chybějící Produkty tento reklamační řád

4.2. Omezení odpovědnosti Provozovatele za vady Produktů

Provozovatel neodpovídá za vady Produktu způsobené v důsledku nevhodného užití Produktu nebo jinak způsobené Kupujícím, opotřebení Produktů způsobené jejich obvyklým užíváním, ani za vady Produktů, které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, s výjimkou případů, kdy se Kupujícímu dostalo od Provozovatele ujištění, že Produkt je bez vad. Provozovatel neodpovídá ani za vady, na které se nevztahuje záruka za jakost dle čl. 4.3.

4.3. Záruka za jakost

Provozovatel poskytuje na veškeré Produkty záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Produktu Kupujícím.

Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že zakoupený Produkt bude po dobu 24 měsíců ode dne jeho doručení Kupujícímu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Je-li na Produktu nebo na dokladu, který se k Produktu vztahuje, vyznačena delší doba použitelnosti, či životnosti Produktu, platí záruční doba stanovená v tomto článku. Záruka za jakost se nevztahuje

a) u Produktu prodávaného za nižší cenu na vady, pro které byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení Produktu způsobené obvyklým užíváním;

c) u použitých Produktů na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl Produkt při převzetí Kupujícím;

d) na vady Produktu, které po převzetí způsobil Kupující, třetí osoba, nebo které byly způsobeny vnější událostí;

e) na jiné případy, vyplývá-li to z povahy věci.

4.4. Práva Spotřebitele z vadného plnění

Jestliže má Produkt doručený Spotřebiteli na základě Smlouvy vady existující již při převzetí Kupujícím, a to i když se projeví později, přičemž vady Produktu, které se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Produktu, se považují za vady existující již při převzetí Produktu, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak; nebo vzniklé později než při převzetí Produktu Kupujícím, a vznik těchto vad způsobil Provozovatel porušením své povinnosti; nebo vzniklé v záruční době dle čl. 4.3, pokud je lze uplatnit v režimu čl.4.3; má Spotřebitel následující práva z vadného plnění.

(i) Podstatné porušení Smlouvy

Představuje-li výskyt vady Produktu podstatné porušení Smlouvy, má Spotřebitel dle své volby právo na

a) odstranění vady dodáním nového Produktu nebo jeho části, pokud se vada týká pouze této části, bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo dodáním chybějícího Produktu nebo jeho části; nebo opravou Produktu; pokud se jedná o vadu odstranitelnou; nebo

b) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

c) odstoupení od Smlouvy.

Nezvolí-li si Spotřebitel své právo včas v souladu s čl. 4.6, má pouze práva odpovídající nepodstatnému porušení Smlouvy uvedená níže.

(ii) Nepodstatné porušení Smlouvy

Představuje-li výskyt vady nepodstatné porušení Smlouvy, má Spotřebitel dle své volby právo na

a) odstranění vady, dodáním nového Produktu bez vady pokud tento postup není vzhledem k povaze vady nepřiměřený; nebo jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, a nelze Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; pokud se vada týká pouze části Produktu, má Spotřebitel právo pouze na dodání této bezvadné části; opravou Produktu, pokud se jedná o vadu odstranitelnou; nebo v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, pro kterou nelze Produkt řádně užívat, nebo vadu odstranitelnou, jestliže nelze Produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, a také v případě, kdy není odstranění vady dodáním nového Produktu nebo jeho části možné nebo přiměřené, a současně není-li to neúměrné vzhledem k povaze vady, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může Spotřebitel

b) odstoupit od Smlouvy; nebo neuplatnil-li Spotřebitel právo na odstranění vady a neodstoupil-li od Smlouvy, nebo nemůže-li Provozovatel odstranit vadu;

c) požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny má Spotřebitel i v případě, že Provozovatel nemůže vadu odstranit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z Ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit, pokud Spotřebitel nezvolil způsob odstranění vady, podle své volby opravou Produktu nebo dodáním nového Produktu; volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Má-li Produkt vady, za které odpovídá Provozovatel, a jedná-li se o Produkt prodávaný již jako použitý, má Spotřebitel místo práva na výměnu Produktu podle bodů (i) a (ii) výše právo na přiměřenou slevu z Ceny.

4.5. Práva Podnikatele z vadného plnění

Jestliže má Produkt doručený Podnikateli na základě Smlouvy vady existující již při převzetí Podnikatelem, a to i když se projeví později; vzniklé později než při převzetí Produktu Podnikatelem, a vznik těchto vad způsobil Provozovatel porušením své povinnosti; vzniklé v záruční době dle čl. 4.3; má Podnikatel právo na

a) odstranění vady, a to dle volby Provozovatele dodáním chybějícího Produktu nebo jeho části; nebo opravou Produktu nebo jeho části; nebo výměnou Produktu nebo jeho části, pokud se nejedná o vadu opravitelnou; a v případě, že se bude jednat o vadu neodstranitelnou,

b) odstoupení od smlouvy.

4.6. Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupených Produktů v záruční lhůtě dle čl. 4.3.

Kupující prohlédne zakoupené Produkty co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Případné vady je Kupující povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v záruční lhůtě dle čl. 4.3. Neoznámí-li Kupující vadu Produktu včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Kupující oznámí vady Produktu a uplatní zvolené právo z vadného plnění vzniklé dle čl. 4.4. nebo dle čl. 4.5., oznámením zaslaným na emailovou adresu uvedenou na webových stránkách Obchodu odeslaným z emailové adresy Kupujícího uvedené v Objednávce, nebo písemným oznámením odeslaným na adresu sídla Provozovatele nebo Provozovny, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který Provozovateli umožní nepochybnou identifikaci Kupujícího (dále jen „Oznámení“).

V Oznámení Kupující označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, a Spotřebitel dále uvede nárok, který vůči Provozovateli uplatňuje, případně alternativně několik nároků za sebou (např. pro případ, že se ukáže, že vadu nelze odstranit, nebo nedojde k dohodě o výši poskytnuté slevy). Právo z vadného plnění je možné uplatnit také samostatným Oznámením nejpozději bez zbytečného odkladu po doručení Oznámení, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

Provozovatel je povinen přijmout Oznámení v sídle Provozovatele nebo v Provozovně. Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení Oznámení Kupujícího Provozovateli.

Nároky uvedené v Oznámení z důvodu téže vady může Spotřebitel měnit pouze se souhlasem Provozovatele, nebo pokud Kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v těchto VOP. V případě, že Provozovatel v návaznosti na uplatnění nároku Spotřebitele neodstraní oznámené vady v přiměřené lhůtě, popř. včas, či oznámí-li Spotřebiteli, že vady neodstraní, může Spotřebitel místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo odstoupit od Smlouvy. Ustanovení tohoto článku platí obdobně rovněž pro postup při uplatnění těchto nároků.

Vytkl-li Kupující Provozovateli vady Produktu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba dle čl. 4.3 po dobu, po kterou Kupující nemůže Produkt užívat.

Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků podle čl. 4.4, pokud tyto náklady uvede v Oznámení nebo jiným způsobem oznámí Provozovateli do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění nároků z vad.

4.7. Vyřízení reklamace

Provozovatel vydá Spotřebiteli vhodným způsobem (s ohledem na formu Oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení Oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy Spotřebitel své nároky uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Provozovatel je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění.

Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je Produkt připraven k vyzvednutí apod.) musí být Kupujícímu doručeny nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Oznámení Provozovateli, pokud není dohodnuta lhůta delší.

V případě, že reklamace nebude v této lhůtě Provozovatelem vyřízena, vznikají Spotřebiteli stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. Neodstraní-li Provozovatel vady Produktu ve lhůtě stanovené v tomto článku VOP výše, může Podnikatel oznámit Provozovateli, že hodlá odstoupit od Smlouvy a současně poskytnout Provozovateli přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vad uvedených v Oznámení. Pokud Provozovatel neodstraní vady ani v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady Produktu neodstraní, může Podnikatel odstoupit od Smlouvy.

Kupující je za účelem rozhodnutí Provozovatele a případného vyřízení nároků dle předchozích odstavců povinen vhodným způsobem a podle pokynů Provozovatele zpřístupnit Provozovateli Produkty, kterých se uplatněné nároky týkají.

4.8. Související práva a povinnosti Kupujícího

Při odstoupení od Smlouvy nebo při dodání nového Produktu vrátí Kupující Provozovateli Produkt původně dodaný, a to v případě Spotřebitele na náklady Provozovatele, jinak na náklady Podnikatele. Ohledně předání Ceny a Produktů se použije obdobně postup dle čl. 3.6., a to i pro případy, kdy je Kupujícím Podnikatel. Podnikateli se však společně s Cenou nevrací Náklady.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Produktu, nemůže-li Produkt vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Produktu,

b) použil-li Kupující Produkt ještě před objevením vady, nebo

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Produktu v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující Produkt ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li Produkt při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Provozovateli, co ještě vrátit může, a dá Provozovateli náhradu do výše, v níž měl z použití Produktu prospěch.

Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Provozovatele oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

5. Zpracování osobních údajů a archivace smlouvy

5.1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Zájemců a Kupujících v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů pro účely:

a) jednání o uzavření Smlouvy a výkon práv a povinností ze Smlouvy v rozsahu:

 • jméno;

 • příjmení,

 • fakturační adresa

 • doručovací adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo

b) registrace na webových stránkách Obchodu v rozsahu

 • jméno;

 • příjmení,

 • fakturační adresa

 • doručovací adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo

c) marketingu a další obchodní komunikace v rozsahu:

 • jméno;

 • příjmení,

 • fakturační adresa

 • doručovací adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo

Uvedení výše uvedených údajů je dobrovolné, nicméně bez uvedení údajů uvedených výše pro účely dle bodu 5.1. písm. a) není možné uzavřít Smlouvu.

Prodávající neodpovídá za správnost výše uvedených údajů poskytnutých Kupujícím, ani za jakékoliv škody či jiné nepříznivé následky vzniklé z důvodu poskytnutí nesprávných údajů ze strany Kupujícího.

5.2. Způsob zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje dle tohoto článku jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů Provozovatele, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci Provozovatele v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku s osobními údaji dle tohoto článku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

5.3. Zpřístupňování osobních údajů

Při volbě jiného způsobu doručení než osobní odběr budou doručovací společnosti zpřístupněny osobní údaje dle čl. 5.1 v rozsahu:

 • jméno;

 • příjmení,

 • doručovací adresa;

 • e-mailová adresa;

 • telefonní číslo

5.4. Práva Zájemce/Kupujícího

Provozovatel je na žádost Zájemce/Kupujícího povinen poskytnout mu informaci o zpracování jeho konkrétních osobních údajů v zákonném rozsahu. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu nákladů nezbytných na poskytnutí těchto informací.

Domnívá-li se Zájemce/Kupující, že zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo s ochranou jeho osobního a soukromého života, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, případně může po Provozovateli požadovat odstranění tohoto stavu zejména provedením opravy, blokování, doplnění nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů.

Shledá-li Provozovatel žádost dle předchozího odstavce jako oprávněnou, neprodleně odstraní závadný stav. Provozovatel rovněž bez zbytečného odkladu informuje Zájemce/Kupujícího o vyřízení jeho žádosti dle předchozího odstavce.

5.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zájemce potvrzením Objednávky či registrace na webových stránkách Obchodu souhlasí s poskytnutím, shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to v rozsahu a k účelu uvedenému v čl. 5.1.b) a 5.1.c). Zájemce zároveň s udělením tohoto souhlasu prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, přesné a úplné a jsou poskytnuty dobrovolně.

Zájemce tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby případně v elektronické formě na adresu obchod@silvini.com.

Zájemce dále prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících z § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů a uvedených v článku 5.4., současně si je vědom toho, že tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

bottom of page